• §1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Organizatorem promocji w formie sprzedaży usługi belowania w obniżonej cenie o nazwie „Tanie Belowanie”, zwanej dalej „Promocją”, jest SELMA sp. z o.o. sp. komandytowa z siedzibą w Chrzanowie przy ul. Chabrowej 12, 55-040 Kobierzyce NIP: 7792424103. dalej „Organizator”.
 2. Celem Promocji jest upowszechnienie technologii zakiszania lucerny i sieczki kukurydzianej w belach cylindrycznych wykonywanych maszynami belującymi firmy ORKEL oferowanej przez Organizatora na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Czas trwania Promocji obejmuje okres od 01 marca 2018 roku do 20 grudnia 2018,
 4. Promocja organizowana jest wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i jest skierowana do rolników, hodowców bydła dalej „Hodowcy”
 • §2 OFERTA POMOCYJNA
 1. W ramach Promocji zostanie wykonana usługa belowania sieczki kukurydzianej u klienta w cenie promocyjnej 47,00 zł minus 40% tj. 28,20 zł netto za jedną bele.
 2. Po stronie organizatora w ramach ceny promocyjnej pozostają następujące elementy usługi:
  1. Podstawienie i wynajem maszyny ORKEL do wykonania balotów wraz z operatorem.
  2. Dostawa folii do wykonania balotów produkcji firmy BPI Formipac Zele:
   > BELETITE (zamiast siatki)
   > SILOTITE Pro
  3. Sprasowanie, związanie beli w komorze oraz owinięcie balotu z zastosowaniem 4 warstw foli BALETITE 13µ oraz 6 warstw foli SILOTITE PRO
 1. Po stronie Hodowcy pozostają następujące elementy:
  1. Podstawienie traktora o mocy min. 120 KM z napędem WOM 1000 obr/min
  2. Dostawa krótko ciętej lucerny lub sieczki kukurydzianej
  3. Załadunek sieczki do kosza zasypowego
  4. Przestawianie gotowych bel
 • §3 WARUNKI UCZESTNICTWA I PRZEBIEG PROMOCJI
 1. Promocja przeznaczona jest wyłącznie dla rolników prowadzących swoje gospodarstwa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Rolnik zgłaszający się do promocji musi posiadać swoje stado bydła mlecznego lub/i mięsnego o liczebności nie mniejszej niż 10 sztuk i nie większej niż 150 sztuk
 2. Warunkiem przystąpienia do udziału w promocji jest całkowite wypełnianie ankiety kwalifikacyjnej opublikowanej na stronie www organizatora pod adresem: www.orkel.pl w zakładce „zgłoszenia”
 3. Podanie danych związanych z udziałem w promocji jest dobrowolne.
 4. Do dnia 30.05.2018 z pośród wszystkich zgłoszeń do Promocji Organizator wybierze zgłoszenia które wezmą udział w Promocji „Belowanie za pół ceny”.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo kwalifikowania uczestników programu bez podania powodów ich wyboru.
 6. Pozostałe zgłoszenia które nie zostały zakwalifikowane do udziału w promocji otrzymają rabat w wysokości 20% na wykonanie usługi belowania przez Organizatora w identycznym zakresie .
 7. Dokładny termin wykonania usługi w ramach programu zostanie zaproponowany Hodowcy po rozpatrzeniu wszystkich zgłoszeń.
 8. Po uzyskaniu kwalifikacji do udziału w Promocji Uczestnik musi wyrazić zgodę na:
  1. Wykonanie usługi w zaproponowanym terminie
  2. Filmowanie i fotografowanie podczas wykonywania usługi belowania,
  3. Dostęp do stada dla pracowników i przedstawicieli organizatora w celu prowadzenia badań i obserwacji po rozpoczęciu stosowania kiszonki z bel wykonanych przez organizatora, do czasu zużycia całego zapasu bel,A ponadto Hodowca zobowiązuje się: 
  4. Prowadzić dziennik karmienia stada zgodnie ze wzorem dostarczonym przez Organizatora,
  5. Dbać o przechowywanie balotów oraz o ich należyty stan (szczelność, zaklejanie uszkodzeń)
 1. Podstawą do rozpatrywania przystąpienia Hodowcy do Programu stanowić będzie zgłoszenie (dalej „Zgłoszenie”).
 2. Uczestnik może dokonać tylko jednego zgłoszenia do Promocji. Pozostałe zgłoszenia tego samego uczestnika zostaną wykluczone z kwalifikacji do Promocji.
 3. Uczestnik Promocji zobowiązuje się do stosowania kiszonki z kukurydzy pochodzącej jedynie ze balotów wykonanych w ramach Promocji.
 4. Uczestnik w czasie trwania promocji musi brać udział w ankietach sporządzanych przez Organizatora na potrzeby badań przeprowadzanych przez Organizatora
 • §4 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji Hodowcy winni zgłaszać w wersji elektronicznej na adres: biuro@selma.tech
 2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
 3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 7 (siedmiu) dni od daty ich otrzymania.
 4. Uczestnik zostanie o sposobie rozpatrzenia reklamacji powiadomiony listem elektronicznym na adres podany w j reklamacji, wysłanym w terminie 7 (siedmiu) dni od daty rozpatrzenia danej reklamacji.
 5. Roszczenia nierozpatrzone lub nie uwzględnione w postępowaniu reklamacyjnym mogą być dochodzone przed sądem powszechnym.
 • §5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie www.orkel.pl  oraz w siedzibie Organizatora pod adresem: ul. Chabrowa 12, Chrzanów; 55-040 Kobierzyce
 2. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w regulaminie nie mogą jednak naruszać praw nabytych przez Uczestników.
 3. Z każdym z Hodowców zakwalifikowanych do programu Organizator podpisze Umowę.